Yhdistyksen säännöt

 

 

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

 

2 §

Toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on Oulun yliopistossa ja sen yhteydessä toimivan henkilöstön edunvalvojana edistää ja valvoa jäsentensä työsuhteeseen liittyviä palkkauksellisia, oikeudellisia ja yhteiskunnallisia etuja, kehittää ja edistää jäsenistönsä ammattitietoutta ja
-taitoa ja hyvinvointia työssä sekä yhteistyötä yliopiston henkilöstön keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

–       valvoo, että voimassa olevia työehto-, yhteistoiminta- työsuojelun yhteistoiminta- ja muita sopimuksia sekä lakeja, asetuksia ja sääntöjä noudatetaan,

–       tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja selvityksiä,

–       käy neuvotteluja yhdistyksen vaatimusten ja jäsenistön etujen toteuttamiseksi,

–       valitsee omia asiantuntijoitaan käytettäväksi sekä valtakunnallisiin että paikallisiin toimikuntiin ja valmistelu- ja päätöksentekoelimiin,

–       huolehtii tiedottamisesta jäsenistölle ja jäsenistön neuvonnasta sekä tekee tunnetuksi yhdistyksen ja sen kattojärjestöjen toimintaa,

–       järjestää ammatillista ja järjestöllistä koulutusta jäsenilleen,

–       ylläpitää yhteyttä muihin yliopistossa toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin

–       sekä ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät yhdistyksen tavoitteita.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry:een.

Toimintaansa varten yhdistys kerää jäseniltä jäsenmaksuja ja se voi järjestää arpajaisia ja juhlia sekä harjoittaa kustannustoimintaa. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita.

Yhdistyksellä voi olla palkkausasioiden ja jäsenten etujen ajamista varten rahastoja, joihin siirretään vuosittain yhdistyksen talousarviossa osoitettu määräraha. Rahastoja koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymissä ohjesäännöissä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

 

3 §

Suhde poliittisiin puolueisiin

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

4 §

Valiokunnat, jaostot ja työryhmät

Yhdistyksen kokous voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä valiokuntia ja hallitus jaostoja. Valiokuntien ja jaostojen tehtävänä on valmistella ja esittää niiden toimialaan kuuluvia asioita hallitukselle.

Valiokunnat valitaan syyskokouksessa. Kokous päättää valiokuntien ja niiden jäsenten lukumäärän ja toimialan. Hallituksella on oikeus täydentää pysyviä valiokuntia enintään kahdella jäsenellä. Pysyvien valiokuntien tehtävistä ja muista valiokuntia koskevista asioista voidaan antaa määräyksiä yhdistyksen kokouksen hyväksymällä valiokuntaohjesäännöllä.

Hallitus voi asettaa avukseen työryhmiä asioiden selvittämistä ja valmistelua varten.

 

5 §

Jäseneksi liittyminen

Hakemus jäseneksi liittymisestä tulee tehdä kirjallisesti. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi ottamisesta.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Oulun yliopistossa tai sen yhteydessä toimivissa yhdistyksissä ja yhtiöissä työskentelevä henkilö. Erityistapauksissa hallitus voi hyväksyä myös muita jäseniä.

Mikäli yhdistyksen hallitus ei hyväksy henkilön jäsenhakemusta, voi hakija vedota yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen toiminnan tavoitteet ja haluaa tukea niitä.

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellä tehdystä esityksestä valita yhdistykselle kunniajäseniä.

 

6 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen maksaa kuukausittain jäsenmaksun, jonka suuruus ja maksutapa määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Jäsenmaksua aletaan periä sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alussa, jona jäseneksiliittymisanomus on hyväksytty.

Työttömäksi tai palkattomalle vapaalle jäänyt jäsen säilyttää jäsenyytensä maksamalla itse yhdistyksen määräämän jäsenmaksun. Eläkkeelle siirtyminen ei katkaise jäsenyyttä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallitus voi kirjallisesta pyynnöstä ja perustellusta syystä päättää periä jäseneltä määräajan alennettua jäsenmaksua. Hallitus voi myös vapauttaa jäsenen perustellusta syystä määräajaksi jäsenmaksun maksamisesta. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi pitkäaikainen sairaus. Hallitus antaa asiasta tarvittaessa lausunnon Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliiton hallitukselle.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

7 §

Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, täytyy ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsenen erottua yhdistyksestä on hän vapaa jäsenmaksuvelvoitteestaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden lopusta, jona ilmoitus eroamisesta on jätetty.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos häneltä on kuudelta peräkkäiseltä kuukaudelta yhdistyksen jäsenmaksu maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen tahallisesti rikkoo yhdistyksen tai liiton sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen tai liiton hallituksen sääntöihin tai kokouspäätöksiin perustuvia ohjeita tai muutoin toimii vastoin yhdistyksen tai liiton tarkoitus- tai toimintaperiaatteita tai toimii liiton eheyttä vahingoittavasti tai jos hän petollisella tavalla on nostanut avustusta tai kavaltanut yhdistyksen tai liiton varoja.

Erotettu jäsen voi vedota erottamisestaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallisen valituksen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut erotetun tietoon. Erottamispäätös astuu voimaan heti valitusajan päätyttyä tai kun yhdistyksen kokous on vahvistanut päätöksen.

 

8 §

Yhdistyksen varsinainen kokous

Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Varsinaisia ovat

– kevätkokous, joka pidetään maalis-huhtikuussa,

– syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa.

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

1. hallituksen kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta

2. tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta

3. toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden

myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

4. ylijäämän käyttäminen tai mahdollisen alijäämän kattaminen ja

5. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

1. määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavaa kalenterivuotta varten

2. käsitellään toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio

3. valitaan hallituksen puheenjohtaja

4. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt

6. valitaan mahdolliset valiokunnat

7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian käsiteltäväksi varsinaisessa kokouksessa, tulee hänen jättää siitä hallitukselle vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallinen esitys.

 

9 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten. Hallituksen on viimeistään kolmen viikon kuluessa kirjeen saapumisesta järjestettävä ylimääräinen kokous.

 

10 §

Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta, sähköpostitse ja yhdistyksen www-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

11 §

Äänestäminen

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jäsenellä, kullakin yksi ääni. Äänestys on avoin, ellei joku kokouksen osanottajista pyydä suljettua äänestystä. Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai laissa ole tiettyä päätöstä varten toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.

 

12 §

Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa yhdistyksen syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä neljä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikautensa, voidaan yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa valita uusi varajäsen eronneen jäsenen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään viisi jäsentä on läsnä. Kun sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneet, valitsevat läsnäolevat keskuudestaan kokouksen puheenjohtajan.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö. Äänten jakautuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva. Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

Elleivät pääluottamusmies ja taloudenhoitaja ole hallituksen jäseniä, heille on ilmoitettava hallituksen kaikista kokouksista ja heillä on niissä läsnäolo- ja puheoikeus.

 

13 §

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi heistä aina yhdessä.

Pankkitilejä voi hallitus määrätä käyttämään taloudenhoitajan, jolloin hänellä on oikeus kirjoittaa yhdistyksen nimi yksin.

 

14 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

valita keskuudestaan varapuheenjohtaja kahden kalenterivuoden mittaiseksi

toimikaudeksi kuitenkin enintään hallituksen jäsenyyden ajaksi, valita sihteeri,
taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä vahvistaa palkkiot hyväksytyn talousarvion mukaan,
hoitaa yhdistyksen varoja, rahastoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että niistä pidetään kirjaa ja että tilinpäätös tehdään,

valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua yhdistyksen kokoukset koolle,

panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset,

päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,

laatia esitys vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioehdotus,

vastata siitä, että yhdistyksen toiminnasta tiedotetaan asianmukaisesti.

 

15 §

Tili- ja toimintavuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Toiminnantarkastajien pitää tarkastaa yhdistyksen toiminta ja tilit, kassa ja omaisuus. Tarkastuksestaan heidän on annettava kirjallinen lausunto kevätkokouksessa. Lausunnon pitää sisältää mahdolliset muistutukset ja huomautukset sekä ehdotus tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja muutosta on kannattanut vähintään 2/3 kokoukseen osallistuneista.

 

17 §

Toiminnan lopettaminen

Yhdistyksen purkamiseksi vaaditaan, että kokouskutsussa mainittua purkamisesitystä on kannattanut vähintään 3/4 kokouksessa läsnäolleista äänioikeutetuista kahdessa, vähintään kahden viikon välein pidetyssä kokouksessa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat annettava näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.